Regulamin – administracja danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Salon Urody Mariusz z siedzibą w Swarzędz, adres: ul. Rynek 16, 62-020 Swarzędz 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mail: mariofryzjer@interia.pl, adres pocztowy: ul. Rynek 16
62-020 Swarzędz

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zostały przez Ciebie podane podczas wypełniania formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej albo podczas zapisywania się do usługi newsletter.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Salon Mariusz?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu: odpowiedzi na Twoje zapytanie, przesyłania Ci newslettera. Jeśli się na to zgodziłeś, możemy także przetwarzać Twoje dane w celu: przedstawienia oferowanych przez nas usług oraz wskazania możliwych form współpracy (działania marketingowe w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług firmy), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – przez e-mail oraz telefon. Przechowujemy też Twoje dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie do nas informacji o tym na adres e-mail: mariofryzjer@interia.pl. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeśli nie podasz nam swoich danych i nie wyrazisz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia nam kontaktowania się z Tobą przez telefon lub przez e-mail nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w celu nawiązania współpracy i w celu przedstawienia naszej oferty, nie będziemy mogli także wysyłać Ci informacji w formie newslettera. Jeśli nie podasz nam swoich danych i nie wyrazisz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia nam kontaktowania się z Tobą przez telefon lub przez e-mail nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w celu nawiązania współpracy i w celu przedstawienia naszej oferty, nie będziemy mogli także wysyłać Ci informacji w formie newslettera. Jednocześnie podkreślamy, że nie masz obowiązku podawania swoich danych i wyrażania zgody na ich przetwarzanie we wskazanych celach.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy Salon Mariusz w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mogły mieć podmioty przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie, tzw. odbiorcy danych. Mogą być nimi dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczący dla nas usługi informatyczne lub nasi podwykonawcy i profesjonalni doradcy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności. Twoje dane osobowe możemy przekazać także innym podmiotom, ale wyłącznie gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które przetwarzamy do jakichkolwiek celów, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tych celów. Gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez nas produktów i usług skierowanych do Ciebie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę lub wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych w tym celu. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez nas aktualizowane lub usuwane. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Twoje prawa.